این فسیل ها که متعلق به چند چهار پای کوچک اندام است در طبقه ای از غار کتله خور کشف شده است که ظاهر آن ها شباهتی به جانواران کنونی ندارند.

 

اسکلت