از وطن هایتان دور شوید و سفر نمایید زیرا در سفرها پنج فایده وجود دارد;

یکی اینکه غم و اندوه شما از بین می رود، 

موجب کسب روزی می شود و

دیگر اینکه آگاهی تان بیشتر می شود و 

آداب یاد می گیرید و 

دوست خوبی پیدا می کنید.»

 

امام علی (ع)

 

سخن امام علی