عکس ها از: امیر حسین کریمی

 

 ورودی غار کتله خور

قندیل ها

دهلیز

غرفه ها

 عکس ها از: امیر حسین کریمی