این غار زیبا واقع در شمال غرب کشور است و در استان زنجان،شهرستان قیدار (خدابنده) و در شهر زیبای گرماب قرار دارد.

مسیر های منتهی به غار کتله خور گرماب:

  • تهران - قزوین - ابهر - قیدار - شهرگرماب
  • همدان - کبودرآهنگ - شیرین سو  - شهر گرماب
  • زنجان - سلطانیه - قیدار - شهر گرماب
  • کردستان - بیجار - شهر گرماب

فاصله های کاربردی (به کیلومتر):

  • غار کتله خور  تا  تهران........ 390
  • غار کتله خور  تا  زنجان........ 165
  • غار کتله خور  تا  همدان...... 173