عکس ها از: امیر حسین کریمی

 

 ورودی غار کتله خور